معنی و ترجمه کلمه electrocardiograph به فارسی electrocardiograph یعنی چه

electrocardiograph


دستگاه برقى ضربان نگارقلب ،تپش نگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها