معنی و ترجمه کلمه electroencephalogram به فارسی electroencephalogram یعنی چه

electroencephalogram


منحنى هايى که توسط دستگاه ثبت امواج مغز ثبت شده است ،موج نگارى مغز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها