معنی و ترجمه کلمه electroencephalogram به فارسی electroencephalogram یعنی چه

electroencephalogram


منحنى هايى که توسط دستگاه ثبت امواج مغز ثبت شده است ،موج نگارى مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها