معنی و ترجمه کلمه electronic rectifier به فارسی electronic rectifier یعنی چه

electronic rectifier


علوم مهندسى : يکسوساز الکترونى
الکترونيک : يکسوکننده الکترونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها