معنی و ترجمه کلمه elysian به فارسی elysian یعنی چه

elysian


بهشتى ،(م.ل ).وابسته به)elysium( ،اهل بهشت ،علوى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها