معنی و ترجمه کلمه emblazon به فارسی emblazon یعنی چه

emblazon


بانشانهاى نجابت خانوادگى اراستن ،تعريف کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها