معنی و ترجمه کلمه emergency establishment به فارسی emergency establishment یعنی چه

emergency establishment


علوم نظامى : تعديل و تقسيم سربازان بين يکانها براى موارد اضطرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها