معنی و ترجمه کلمه emergency generator-set به فارسی emergency generator-set یعنی چه

emergency generator-set


دستگاه مولد برق اضطرارى
علوم مهندسى : مولد برق اضطرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها