معنی و ترجمه کلمه emergency به فارسی emergency یعنی چه

emergency


وقت ضيق ،ضرورى ،اضطرارى ،غير منتظره ،حياتى ،مهم ،اضطرار،امر فوق العاده و غيره منتظره ،حتمى ،ناگه اينده ،اورژانس
علوم مهندسى : پيشامدى که اقدام فورى را ايجاب کند اضطرار
عمران : اضطرارى
معمارى : اضطرارى
قانون ـ فقه : حالتى که اقدام فورى را ايجاب کند احتياطى
روانشناسى : فوريت
علوم هوايى : اضطرارى
علوم نظامى : اورژانس
علوم دريايى : خيلى خيلى فورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها