معنی و ترجمه کلمه emphasis به فارسی emphasis یعنی چه

emphasis


تاکيد،اهميت ،قوت ،تکيه
روانشناسى : تاکيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها