معنی و ترجمه کلمه empirical reality به فارسی empirical reality یعنی چه

empirical reality


روانشناسى : واقعيت تجربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها