معنی و ترجمه کلمه employment gap به فارسی employment gap یعنی چه

employment gap


شکاف اشتغال
بازرگانى : مقدار کمبود اشتغال در حالت تعادل توليد ملى نسبت به اشتغال در ظرفيت واقعى توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها