معنی و ترجمه کلمه empty headed به فارسی empty headed یعنی چه

empty headed


)scatter brained(خشک مغز،بى مخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها