معنی و ترجمه کلمه endorse به فارسی endorse یعنی چه

endorse


پشت نويسى کردن ،ظهر نويسى کردن جيرو کردن ،امضاء کردن ،پشت نويس کردن ،ظهرنويسى کردن ،درپشت سندنوشتن ،امضا کردن ،صحه گذاردن
قانون ـ فقه : تصديق کردن
بازرگانى : پشت نويسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها