معنی و ترجمه کلمه energize به فارسی energize یعنی چه

energize


انرژى دادن ،نيرودادن ،قوت دادن(به)،تشجيع کردن
علوم مهندسى : تحريک کردن
الکترونيک : نيروبخشى
روانشناسى : نيرو بخشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها