معنی و ترجمه کلمه enfilade به فارسی enfilade یعنی چه

enfilade


يک رشته ء اطاق ،روبروى هم قرار دادن ،(نظ)درو عرضى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها