معنی و ترجمه کلمه engineering test به فارسی engineering test یعنی چه

engineering test


ازمايش صحت کار دستگاه
علوم نظامى : ازمايشات فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها