معنی و ترجمه کلمه enlisted personnel به فارسی enlisted personnel یعنی چه

enlisted personnel


افراد،پرسنل سرباز و درجه دار
علوم نظامى : طبقه افراد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها