معنی و ترجمه کلمه environment به فارسی environment یعنی چه

environment


فراگير،محيط،اطراف ،احاطه ،دور و بر،پرگير
کامپيوتر : محيط
معمارى : محيط زيست
روانشناسى : محيط
زيست شناسى : محيط زيست
بازرگانى : محيط زيست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها