معنی و ترجمه کلمه equal sacrifice theory به فارسی equal sacrifice theory یعنی چه

equal sacrifice theory


نظريه برابرى فداکارى ،بر طبق اين نظريه
بازرگانى : ماليات بايد متناسب با قدرت پرداخت افراد باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها