معنی و ترجمه کلمه equinoctial به فارسی equinoctial یعنی چه

equinoctial


وابسته باعتدال شب و روز،واقع درنزديکى خط اعتدال روزوشب ،واقع درنزديکى خط استوا
علوم نظامى : مربوط به استواى نجومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها