معنی و ترجمه کلمه equipment (war) به فارسی equipment (war) یعنی چه

equipment (war)


وسايل جنگى
علوم نظامى : تجهيزات جنگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها