معنی و ترجمه کلمه error trapping به فارسی error trapping یعنی چه

error trapping


خطازدايى ،اشتباه زدايى
کامپيوتر : غلط زدايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها