معنی و ترجمه کلمه esprit de corps به فارسی esprit de corps یعنی چه

esprit de corps


روحيه قسمتى ،حميت قسمتى ،روح صميمت و يگانگى دسته جمهى ،روح رفاقت
قانون ـ فقه : روح گروهى
علوم نظامى : غرور نظامى روح يگانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها