معنی و ترجمه کلمه essential elements of information (eei) به فارسی essential elements of information (eei) یعنی چه

essential elements of information (eei)


عناصر اصلى اخبار
علوم نظامى : عناصر اصلى اطلاعات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها