معنی و ترجمه کلمه establish به فارسی establish یعنی چه

establish


برقرار کردن ،تاسيس کردن ،دايرکردن ،بنانهادن ،برپاکردن ،ساختن ،برقرارکردن ،تصديق کردن ،تصفيه کردن ،کسى رابه مقامى گماردن ،شهرت يامقامى کسب کردن
قانون ـ فقه : احراز کردن ثابت يا پابرجا کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها