معنی و ترجمه کلمه estate in joint tenancy به فارسی estate in joint tenancy یعنی چه

estate in joint tenancy


واگذارى مشاع
قانون ـ فقه : در CL واگذارى ملکى را به دو يا چند نفر گويند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها