معنی و ترجمه کلمه estoppel به فارسی estoppel یعنی چه

estoppel


(حق)اقرارياعملى که انکاريانقص ان قانونا ممنوع باشد،مانع قانونى براى انکارپس ازاقرارعدم امکان انکار پس از اقرار
بازرگانى : عدم امکان انکار پس از اقرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها