معنی و ترجمه کلمه evaluation به فارسی evaluation یعنی چه

evaluation


ارزيابى کردن تقويم اخبار،ارزشيابى ،تقويم ،ارزيابى ،سنجش
کامپيوتر : ارزيابى
قانون ـ فقه : براورد
روانشناسى : ارزشيابى
زيست شناسى : ارزشيابى
بازرگانى : سنجش
علوم نظامى : ارزيابى اخبار رسيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها