معنی و ترجمه کلمه evolution به فارسی evolution یعنی چه

evolution


فرضيه سيرتکامل ،سير تکاملى ،تغييرشکل ،تحول ،تکامل تدريجى ،چرخش ،حرکت دورانى ،فرگشت
روانشناسى : تکامل
زيست شناسى : تکامل
بازرگانى : تکامل تدريجى
علوم دريايى : تمرين عالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها