معنی و ترجمه کلمه evolutionary socialism به فارسی evolutionary socialism یعنی چه

evolutionary socialism


سوسياليسم تکاملى
قانون ـ فقه : سوسياليسم ابداعىrevisionism
بازرگانى : سوسياليسم تکاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها