معنی و ترجمه کلمه exciting radiation به فارسی exciting radiation یعنی چه

exciting radiation


شيمى : تابش برانگيزاننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها