معنی و ترجمه کلمه execute به فارسی execute یعنی چه

execute


عمل کردن ،اجرا کردن ،اداره کردن ،قانونى کردن ،نواختن ،نمايش دادن ،اعدام کردن
کامپيوتر : اجرا
قانون ـ فقه : اعدام کردن
ورزش : مهارت
علوم نظامى : اعدام کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها