معنی و ترجمه کلمه executing agency به فارسی executing agency یعنی چه

executing agency


مقام اجرا کننده ،قسمت اجرا کننده قسمت اجرايى
علوم نظامى : شعبه اجرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها