معنی و ترجمه کلمه exempted station به فارسی exempted station یعنی چه

exempted station


يکان مخصوص
علوم نظامى : يکان استثنايى از نظر سلسله مراتب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها