معنی و ترجمه کلمه expanded type به فارسی expanded type یعنی چه

expanded type


کامپيوتر : نوع گسترده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها