معنی و ترجمه کلمه expected frequency به فارسی expected frequency یعنی چه

expected frequency


فراوانى مورد انتظار( درامار)
بازرگانى : فراوانى مورد انتظار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها