معنی و ترجمه کلمه expected value به فارسی expected value یعنی چه

expected value


ارزش مورد انتظار،اميد رياضى( درامار)،ارزش منتظره
شيمى : مقدار اميد رياضى
روانشناسى : مقدار نظرى
بازرگانى : اميد رياضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها