معنی و ترجمه کلمه expenditure approach به فارسی expenditure approach یعنی چه

expenditure approach


روش هزينه
بازرگانى : روش مخارج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها