معنی و ترجمه کلمه explained variance به فارسی explained variance یعنی چه

explained variance


واريانس تشريح شده
بازرگانى : تغييرات بيان شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها