معنی و ترجمه کلمه exploitation of colonies به فارسی exploitation of colonies یعنی چه

exploitation of colonies


استعمار مستعمرات
بازرگانى : بهره کشى مستعمرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها