معنی و ترجمه کلمه exploitation of labor به فارسی exploitation of labor یعنی چه

exploitation of labor


استثمار کارگر
بازرگانى : بهره کشى کارگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها