معنی و ترجمه کلمه extended به فارسی extended یعنی چه

extended


مبسوط،مطول ،تمديد شده
کامپيوتر : binary coded decimal interchange codeکد مبادله اعشارى کد شده بصورت دودوئى توسعه يافته
بازرگانى : تمديد يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها