معنی و ترجمه کلمه extensiontable به فارسی extensiontable یعنی چه

extensiontable


ميزکشوى ،ميزى که ميتوان دوطرف انراکشيدوقسمتى درميان ان گذاشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها