معنی و ترجمه کلمه exterritorial به فارسی exterritorial یعنی چه

exterritorial


)extraterritorial(خارج الملکتى ،برون مرزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها