معنی و ترجمه کلمه face to face به فارسی face to face یعنی چه

face to face


بالمواجه
قانون ـ فقه : رو در رو
روانشناسى : رو در رو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها