معنی و ترجمه کلمه facing distance به فارسی facing distance یعنی چه

facing distance


مسافت بين نفرات در صف براى سهولت چرخش به اطراف( چهار انگشت فاصله)
علوم نظامى : مسافت بين نفرات در صف براى سهولت چرخش به اطراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها