معنی و ترجمه کلمه facing به فارسی facing یعنی چه

facing


صيقل ،روسازى ،پوشش ،يقه و سردست و مغزيهاى لباس نظامى حرکات در جاى نظامى ،علائم رياضى( مثل xو)+ ،روکش ،نما،رويه
علوم مهندسى : نما
عمران : روکش محافظ ديوار
معمارى : رخپوش
علوم نظامى : گردشهاى در جاى نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها