معنی و ترجمه کلمه facsimile به فارسی facsimile یعنی چه

facsimile


فاکس ،نمابرد،رونوشت گرفتن ،عکس راديويى ، )fax(رونوشت عينى ،رونوشت ،گروار،کليشه عين متن اصلى
علوم مهندسى : کپيه کردن
کامپيوتر : پست تصويرى
الکترونيک : عکاسى راديويى
قانون ـ فقه : رونوشت مصدق
علوم نظامى : عکس تله فتو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها