معنی و ترجمه کلمه factoring به فارسی factoring یعنی چه

factoring


روانشناسى : عامل يابى
بازرگانى : عامليت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها