معنی و ترجمه کلمه failure به فارسی failure یعنی چه

failure


عيب ،نقص ،عجز و درماندگى ،غفلت ،نارسايى ،واماندگى ،درمانگى ،کوتاهى ،قصور،ناتوانى ،شکست ،ورشکستگى ،خرابى ،عدم موفقيت
علوم مهندسى : شکست
عمران : گسيختگى
قانون ـ فقه : عيب و نقص
روانشناسى : شکست خورده
بازرگا نى : قصور
ورزش : شکست
علوم هوايى : عيب
علوم نظامى : عمل نکردن گير سلاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها